Garantiordningen

Hver sæson optager Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst – efter behandling af ansøgning fra producenter – et antal titler i Garantiordningen for Voksenteater.
Arrangører, der opfører disse udvalgte titler, kan i slutningen af sæsonen, hvor opførelser finder sted, anmode om udbetaling af underskudsgaranti op til 16.000 kr. for én opførelse, dog max. 75% af forestillingens pris. (I sæson 22/23 dog max 50% af forestillingens pris ex moms pr. opførelse). Fra sæson 23/24 kan én underskudsgaranti fordeles over flere opførelser af samme titel

Formålet med ordningen er at sikre, at også smallere forestillinger kommer rundt i landet.

Tilskudsadministrationen af Garantiordningen for Voksenteater udføres af foreningen Turnéteater.dk i samarbejde med og under godkendelse af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Slots- og Kulturstyrelsen. 

Alle typer af scenekunstarrangører, herunder teaterforeninger, kan søge om underskudsdækning, når der købes teaterforestillinger, der er optaget i ordningen. Forestillinger under turnénetværksgarantien er markeret med en gul rubrik og GO.

Det er en forudsætning for at opnå underskudsgaranti, at forestillingen er ”anmodet” (dvs. booket af arrangøreren)  og ”godkendt” (dvs. imødekommet af producenten) via Turneteater.dk’s hjemmeside.

Det er IKKE en forudsætning for at kunne booke og eventuelt efterfølgende opnå underskudsdækning under Garantiordningen, at man som teaterforening er medlem af ”Turnénetværk for Voksenteater”, populært kaldet Turnénetværket. Man skal blot kontakte koordinator Ib Jensen på turneteater@gmail.com for at få oprettet et log-in.

Forestillinger, der er godkendt under Garantiordningen, kan ses på turneteater.dk samt på listen herunder.

Ansøgninger om underskudsgaranti sker også via www.turneteater.dk. på fanebladet ”Mine afrapporteringer”, hvor der ved sæsonafslutning skal oplyses data (solgte billetter, udgifter, indtægter m.m.) for hver forestilling. Her krydses et felt af, hvis man ønsker at søge underskudsdækning. Der modtages umiddelbart efter indtastningen en kvitteringsmail. Underskudsgarantien udbetales én gang årligt - efter sæsonafslutning.

På linket herunder findes en omfattende vejledningen for udbetaling af underskud samt to valgfrie skemaer til beregning af underskudsdækning for 2022/2023: https://www.turneteater.dk/wp-content/uploads/2023/01/vejledning-garantiordningen-saeson-2022-2023.pdf

Se også: Garantiordningen - kort fortalt! nederst på denne side

_______________________________________________________________________________________________________________

Stikprøvekontrol
Slots- og Kulturstyrelsen har bemyndiget Turnéteater.dk og herunder Scenit som underleverandør  til at indhente supplerende oplysninger efter behov for at vurdere, om tilskudsmodtageren har anvendt tilskuddet til formålet. I den forbindelse er tilskudsmodtageren forpligtet til at kunne fremvise et regnskab for afholdelsen af aktiviteten og en dokumentation, der viser beløbsopgørelsen.
Tilskuddet er udbetalt med tilbagebetalingspligt i tilfælde af, at tilskudsmodtager ikke opfylder og/eller kan dokumentere, at de ovenstående tilskudsforudsætninger er opfyldt.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til koordinator Ib Jensen på mail : turneteater@gmail.com

Download dokumenter