Vedtægter

Danmarks Teaterforeningers vedtægter

§ 1
Landsorganisationens navn er Danmarks Teaterforeninger.
Landsorganisationen er stiftet den 18. juni 1967.
Landsorganisationen har hjemsted i København.

§ 2
Landsorganisationen er en upolitisk organisation for teaterforeninger, andre lignende teaterformidlere og arrangører af turnéteater.

Landsorganisationen har til formål at varetage medlemmernes interesser på de teaterfaglige, kulturpolitiske og økonomiske områder og særligt i forhold til regering, folketing, kulturministeriet, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening samt i forhold til teaterproducenter.

Landsorganisationen kan koordinere ansøgninger og afrapporteringer i henhold til § 16, stk. 3 og § 19, stk. 9 i Bekendtgørelse nr. 1261 af 13.december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser.
Landsorganisationen arrangerer årligt i november måned et teaterseminar, hvor udbydere af formidlingsgodkendt scenekunst på turné har adgang til at præsenterer deres repertoire.

§ 3
Som medlem kan optages enhver teaterforening og arrangør af turnéteater, der i sit lokalområde arrangerer opførelser med turnerende teater, der kan oppebære støtte efter Lov om Scenekunst, § 24.

Fold ud

 § 4
Landsorganisationen finansieres primært af et tilskud fra Kulturministeriet og af kontingenter fra medlemmerne.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 5
Landsorganisationens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for organisationens forpligtelser.

§ 6
Landsorganisationen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf den ene er landsformand.
Landsformanden vælges direkte af generalforsamlingen.

Landsformanden, øvrige bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter vælges af generalforsamlingen efter bestemmelsen i § 10.

Bestyrelsesmedlemmer, herunder landsformanden, vælges for 2 år, idet henholdsvis 4 og 5 medlemmer afgår hvert andet år.

Suppleanter vælges for 1 år.
Genvalg kan finde sted.

§ 7
Landsorganisationens sekretariat deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

§ 8
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden. Den er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer deltager. Beslutningerne træffes med stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der udarbejdes beslutningsreferat af bestyrelsens møder. Referatet godkendes af bestyrelsen på nærmest følgende møde.

Landsorganisationen forpligtes ved formandens underskrift alene eller ved to bestyrelsesmedlemmers underskrift i forening.

Landsorganisationen tegnes i politiske spørgsmål af landsformanden. I landsformandens fravær af næstformanden og et bestyrelsesmedlem jf. dog § 9, stk. 3.

Bestyrelsen kan meddele prokura til sekretariatets leder.

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og et bestyrelsesmedlem. Sekretariatet deltager i forretningsudvalgets møder uden stemmeret.

Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan derudover blandt sine medlemmer nedsætte udvalg, der har til opgave indenfor afgrænsede udvalgte strategiområder at udarbejde forslag til bestyrelsen om konkrete handlingsplaner med henblik på at gennemføre pågældende strategier.

§ 9
Landsorganisationens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen forvalter landsorganisationens midler og har ansvaret for udarbejdelse af regnskaber og budgetter og disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder.

Ved låneoptagelse, herunder etablering af driftskredit, tegnes landsorganisationen af formanden i forening med næstformanden eller med et bestyrelsesmedlem.

Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.


§ 10
Generalforsamlingen er landsorganisationens øverste myndighed.

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert registreret medlem, som har betalt kontingent. Hvert medlem har én stemme.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Valg af en person til en tillidspost kan kun ske, når den pågældende på generalforsamlingen eller skriftligt forud har erklæret sig villig til at modtage valg.

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre et af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

Når der ved personvalg skal vælges mere end en person, skal der stemmes under et på det antal personer, der skal vælges.

Afstemningen foregår efter pointvalgsmetoden således:
På stemmesedlen skrives det antal kandidater, der skal vælges.
Kandidaterne skrives i den rækkefølge, de ønskes valgt i.
Ved optælling gives det øverste navn det højeste antal point, og det nederste det laveste antal point.
Pointene tælles sammen, og den kandidat, der opnår det højeste antal point, er valgt først, osv.

Alle øvrige beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog § 11.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. juni.
Indkaldelsen sker elektronisk eller pr. brev med 4 ugers varsel.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden er:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Landsformanden aflægger beretning
3. Landsorganisationens årsrapport forelægges til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af årskontingent
6. Valg af:
A. Landsformand (hvert andet år)
B. Bestyrelsesmedlemmer
C. Bestyrelsessuppleanter

7. Eventuelt

Forslag til behandling skal være landsorganisationen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan dog vedtage at udtale sig til punkt 2 og/eller punkt 7. Skriftligt forslag til udtalelse skal være afleveret til dirigent eller landsformand inden afslutning af punkt 2.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når landsformanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer eller 10 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.

Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel senest 2 måneder fra begæringens modtagelse. Indkaldelser sker på samme vis som ved ordinær generalforsamling.

Fold ud

§ 11
Ændring af vedtægterne kan ske på generalforsamlinger, hvortil ændringsforslag er sat på den endelige dagsorden, der udsendes senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Til vedtagelse af ændringsforslag kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§ 12
Opløsning af landsorganisationen kan kun ske efter vedtagelse herom på to hinanden med mindst 14 dages mellemrum følgende generalforsamlinger med kvalificeret flertal, jf. § 11, stk. 2.


§ 13
Opløses landsorganisationen Danmarks Teaterforeninger, anvendes dens formue til formål, der med Kulturministeriets godkendelse anvises af den siddende bestyrelse.

Landsorganisationens vedtægter, vedtaget på generalforsamlingen i Viborg
den 18. juni 1967.

Ændret på generalforsamlingen i Ebeltoft den 28. april 1972
Ændret på generalforsamlingen i Århus den 27. maj 1978
Ændret på generalforsamlingen på Hindsgavl Slot den 10. maj 1980
Ændret på generalforsamlingen på Nyborg Strand den 15. maj 1993
Ændret på generalforsamlingen i Slagelse den 7. maj 1994
Ændret på den ekstraordinær generalforsamling i Odense den 29. januar 2000
Ændret på generalforsamlingen i Århus den 6. april 2002
Ændret på generalforsamlingen i Odense den 28. april 2007
Ændret på generalforsamlingen i Århus den 24. april 2010
Ændret på generalforsamlingen i Næstved den 04. maj 2013
Ændret på generalforsamlingen i Thisted den 03. maj 2014
Ændret på generalforsamlingen i København den 09. maj 2015
Ændret på generalforsamlingen i Nykøbing Falster den 5. maj 2018
 

Download dokumenter