Mission Mål Strategi

Mission Mål Strategi 2018-22

Mission

  • Danmarks Teaterforeninger arbejder for optimal formidling af scenekunst i hele landet

Mål

  • Danmarks Teaterforeninger skal sikre medlemmernes mulighed for at vise et bredt og alsidigt udbud af scenekunst på et højt kvalitativt niveau

  • Danmarks Teaterforeninger varetager medlemmernes fælles interesser

  • Danmarks Teaterforeninger arbejder for at sikre det bedste økonomiske grundlag for formidling af scenekunst

  • Danmarks Teaterforeninger skal være synlig såvel politisk som publikumsmæssigt

Strategi

DT arbejder på at øge kendskabet hos det politiske system såvel lokalt som landspolitisk ved
- at tydeliggøre teaterforeningernes store frivillige formidlingsarbejde
- at synliggøre at teaterforeningerne bringer professionelt teater rundt i hele Danmark

DT arbejder på forbedring af processen mellem teaterforening og udbyder vedrørende formidling af professionel scenekunst ved
- at sikre teaterseminarets vigtige funktion som kontakten mellem producent og formidler
- at præsentere et indholdsmæssigt relevant program under teaterseminarerne
- at optimere afviklingen af det årlige teaterseminar
- at facilitere en tættere dialog mellem teaterforeninger og producenter
- at sikre en fortsat forenkling af aftaleprocessen mellem parterne

DT har fokus på styrkelse af såvel medlemsforeningernes som DT’s publikumsudviklingsindsats gennem
- relevant og tidssvarende kommunikation/markedsføring og PR med udgangspunkt i
- teaterforbrugernes aktuelle behov og adfærd
- den enkelte forenings potentiale, kompetencer og ressourcer
- best practice
- effektivisering og forenkling af adgang til og udnyttelse af producenters og andre medlemsforeningers materialer og erfaringer

DT har fokus på at fremme teaterforeningernes interesse for at vise børne-, unge- og familieteater lokalt og arbejder på
- at understøtte formidlingen af børne-, unge- og familieforestillinger af høj kvalitet
- at synliggøre tilskudsmulighederne og deres fordele og ulemper
- at undersøge og beskrive modeller for fremme af børne/ungdomsteater i kommunerne
- gennem information, rådgivning og netværkssamarbejde at støtte teaterforeningerne i at       organisere indkøb, samarbejde med lokale institutioner og festivals rettet mod børn og unge
- at refusionsordningen anvendes i videst muligt omfang

DT arbejder på styrkelse af de økonomiske vilkår for teaterforeningernes virksomhed gennem
- at udbrede viden om gældende støtteordninger
- at sikre, at støtten i pulje 3 går til lokale publikumsorganisationer, der arrangerer turnerende, professionelle scenekunstforestillinger
- at få tilført flere midler til pulje 3

DT arbejder på at styrke og udvikle den lokale teaterforenings kompetencer gennem
- at udbyde relevante og aktuelle kurser og workshops
- at arbejde for, at der sker videndeling blandt foreningens medlemmer
- at styrke foreningernes løbende arbejde med publikumsudvikling

DT arbejder på at videreudvikle positionen som markant publikumsorganisation ved
- at markere teaterpolitiske synspunkter klart og aktuelt i medierne
- at fortsat forbedre og effektivisere DT’s administration af formidlingsordningen
- at videreudvikle og forbedre sekretariatets serviceydelser til foreningerne
- at investere i fortsat udvikling af IT-systemer, der letter den enkelte forenings administrative arbejde

DTs bestyrelse udarbejder på baggrund af Danmarks Teaterforeningers mission og mål en strategi for sekretariat og bestyrelse. Strategien revideres hvert fjerde år.

DTs bestyrelse og sekretariat vil løbende tage konkrete initiativer til opfyldelse af strategien.